دوره جامع فروش آوای بازار

دوره جامع فروش آوای بازار

دوره جامع فروش

موسسه آوای بازار به اتفاق دانشگاه مازندران برگذار می کند

 

کارگاه اول روز اول ►  برای مشاهده کل یک کنید. تاریخ برگزاری پنج شنبه 98/10/19

کارگاه دوم روز دوم برای مشاهده کلیک کنید. تاریخ برگزاری  شنبه 98/11/05

کارگاه سوم روز سوم برای مشاهده کلیک کنید.تاریخ برگزاری پنج شنبه 98/11/17

کارگاه چهارم روز چهارم برای مشاهده کلیک کنید.تاریخ برگزاری دوشنبه 98/12/05