کارگاه چهارم آوای بازار

کارگاه چهارم آوای بازار

کارگاه چهارم

پنل اول:

شناخت اصول و راههای سرمایه گذاری در ایران                  ( مدرس دکتر وحید امین)

پنل دوم:

نوابغ فروش (حامد سپانو)                    

بررسی چرخه کامل و فرایند تخصصی فروش ( حامد سپانو)

مکانیسم و چرخه موفقیت نوابغ فروش – خصوصیات نوابغ فروش –چگونگی فروش در شرایط سخت اقتصادی

پنل سوم:

مردم چرا و چگونه خرید می کنند. ( حامد سپانو)

کاربرد اصل و قاعده پارتودرار  کار و افزایش میزام بهره وری . ( حامد سپانو)

نقش عقل  و منطق بر فرایند فروش . ( حامد سپانو)

پرسش و پاسخ آزاد . ( حامد سپانو و کیهانی – وحید امین)