کارگاه سوم آوای بازار

کارگاه سوم آوای بازار

کارگاه سوم

پنل اول:

صحبت های یک روانشناس در مورد مردم (روانشناس خانم خرم دل)

روان شناس فروش بر اساس الگوی احساس و منطق . ( حامد سپانو)

پنل دوم:

خوشناسی –شناخت مشتری – رفتار شناسی و اداره جلسه مذاکره . ( حامد سپانو)

پنل سوم:

روش های کشف نیاز های منطقی و خواسته های مالی  احساسی مشتری. ( حامد سپانو)

تکنیک های نفوذ در مشتری  قانون 90 در 90 . ( حامد سپانو)

مهندسی زبان بدن در جلسات فروش . ( حامد سپانو)

پرسش و پاسخ آزاد . ( حامد سپانو)