کارگاه دوم آوای بازار

کارگاه دوم آوای بازار

کارگاه دوم

پنل اول:

10قانون طلائی در مذاکرات فروش و برقراری ارتباط موثر ( حامد سپانو)

پنل دوم :

بازار شناسی – بازار گرم – ولرم و سرد فروش در هر بازار ( حامد سپانو)

پنل سوم:

نقش انگیزه برای مدیریت تیم فروش ( حامد سپانو – آقای کیهانی )

تعریف و نقش برنامه ریزی در فروش (آقای کیهانی)