فرصت های شغلی آوای بازار

نیاز به 1 نفر نیروی کار  بازاریاب

نیاز به 2 نفر نیروی کار منشی و بازاریاب