فرصت های شغلی آوای بازار

حقوق قانون کار + مزایای ویژه +بیمه همراه با اموزش تخصصی مدرک تحصیلی دیپلم به بالا ساری و میاندرود  خانم باشه ...