منشی و بازاریاب در ساری

منشی و بازاریاب در ساری

حوزه شغلی: مديريت بيمه‏

نیاز به 2 نفر نیروی کار منشی و بازاریاب

تاریخ ثبت: 13980903

تاریخ انقضا: 13980930

ثبت درخواست